Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 669

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 674

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 687

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 692

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/functions/media.php on line 697
Vedtægter - Idestrup & Omegns LokalRåd
Warning: Declaration of Suffusion_MM_Walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/iolr.dk/public_html/wp-content/themes/suffusion/library/suffusion-walkers.php on line 17

Vedtægter

 

Vedtægter for Idestrup og Omegns Lokalråd

§ 1. ​Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Idestrup og omegns lokalråd (www.iolr.dk)
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

§ 2. ​Formål
Stk. 1.​Foreningens generelle formål er:
​at varetage fælles interesser for Idestrup og omegn, herunder styrke området socialt, kulturelt og økonomisk og bidrage til at skabe og støtte et levende fællesskab,
​at​styrke samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter, myndigheder og politikere,
​at ​understøtte bosætning, herunder tiltrække beboere til området,
​at understøtte forenings- og erhvervslivet i området,
​at​lægge særlig vægt på initiativer, der gavner børn og unge i området, herunder at skabe og støtte aktiviteter for børn og unge.
Stk. 2.​Foreningens formål er endvidere:
​at​erhverve, renovere og udvikle ejendomme, herunder Møllevej 22, 4872 Idestrup, med henblik på udvidelse af ejendommenes funktioner, og skabe mulighed for, at ejendommene kan udvikles til opfyldelse af foreningens generelle formål.

§ 3.​Medlemskab
Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages foreninger, institutioner, erhvervsvirksomheder og privatpersoner, der støtter foreningens formål.
Stk. 2. Medlemskab træder i kraft ved en eller flere af følgende handlinger:
1) Ved personligt fremmøde på generalforsamlingen og udfyldelse af medlemsregistrering, eller
2) ​ved indbetaling af det fastsatte kontingent, eller
3)​ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Stk. 3. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens bestyrelse.
Stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Beslutning om eksklusion skal meddeles skriftligt. Eksklusion kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte, træffer endelig afgørelse. Medlemmer, der ikke betaler forfaldent kontingent, kan slettes uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb.

§ 4. ​Kontingent
Stk. 1. Kontingent for det første regnskabsår fastsættes af den stiftende generalforsamling. Herefter fastsættes kontingent eller kontingentfrihed på den årlige generalforsamling.
Stk. 2.​Foreningens medlemmer har ikke krav på del af foreningsformuen ved udmeldelse af foreningen eller ved foreningens opløsning.

§ 5. ​Generalforsamling
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af maj måned.
Stk. 3. Generalforsamlingen skal afholdes i Idestrup eller omegn.
Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen skriftligt ved annoncering på hjemmeside senest 14 dage før afholdelsen med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen kan vælge at indkalde medlemmerne skriftligt ved e-mail eller brev. Bestyrelsen kan ligeledes vælge at annoncere i lokale dagblade og/eller via digitale platforme.
Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
​1.​Valg af dirigent
​2.​Bestyrelsens beretning
​3.​Godkendelse af regnskab
​4.​Drøftelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
​5.​Indkomne forslag
​6.​Valg af medlemmer til bestyrelsen
​7.​Valg af to revisorer
​8.​Eventuelt
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden datoen for generalforsamlingen.
Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 8. Alle medlemmer er stemmeberettigede og kan opstille til tillidsposter. Hvert medlem har én stemme.
Stk. 9. På generalforsamlingen kan et medlem møde med fuldmagt fra ét andet stemmeberettiget medlem.
Stk. 10. ​På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer med mindre højere majoritet er fastsat i vedtægterne.
Stk. 11. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller tre medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

§ 6. ​Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når enten 3 af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 5 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender anmodning til bestyrelsen herom. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles som beskrevet i § 5 og skal afholdes inden 30 dage efter modtagelsen af den skriftlige om afholdelse.

§ 7. ​Bestyrelse
Stk. 1. ​Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af et ulige antal medlemmer, dog højst 7 personer.
Stk. 2. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens drift.
Stk. 3. Bestyrelsen vælges af medlemmerne på generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Genvalg er muligt.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Posten som næstformand og sekretær kan fordeles på ad hoc basis, men skal varetages i fornøden udstrækning. Det er tilladt for bestyrelsesmedlemmer at varetage flere funktioner, dog kan posten som formand og kasserer ikke bestrides af samme person.
Stk. 5. Dersom et bestyrelsesmedlem i funktionsperioden får varigt forfald, kan bestyrelsen rette henvendelse til et medlem med henblik på indtræden i det fratrådte bestyrelsesmedlems sted i tiden frem til næste generalforsamling.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Det tilstræbes, at der holdes bestyrelsesmøde en gang i kvartalet.
Stk. 7. Indkaldelse til bestyrelsesmøde finder sted skriftligt med mindst 8 dages varsel. Møder kan lægges i forbindelse med medlemsmøder og generalforsamling.
Stk. 8.​Bestyrelsen kan nedsætte selvstændige arbejdsgrupper til varetagelse af udvalgte opgaver. En arbejdsgruppe skal have et afgrænset arbejdsområde og refererer i alle forhold til bestyrelsen.
Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Stk. 10.​Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 11. Der føres protokol over bestyrelsens møder, med mindre andet besluttes.
Stk. 12.​Bestyrelsen modtager ikke arbejdsvederlag, men får dækket omkostninger i rimeligt omfang.

§ 8. ​Vedtægtsændringer
Stk. 1. Forslag om vedtægtsændringer kan vedtages på den ordinære og/eller ekstraordinære generalforsamling. Forslag om vedtægtsændringer kræver, for at blive vedtaget, at 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Stk. 2.​Om opløsning af foreningen henvises til § 12.

§ 9.​Regnskab
Stk. 1. ​Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Kassereren, eller en af bestyrelsen nedsat arbejdsgruppe, udarbejder en gang årligt et drifts- og likviditetsbudget på baggrund af den daglige bogføring.
Stk. 3. Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af to revisorer. Revisorerne behøver ikke at være registrerede eller have autorisation, men skal gennemgå regnskaber mv. i henhold til god regnskabspraksis. Revisorerne har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger. Revisorerne godkender regnskabet ved underskrivelse.

§ 10. ​Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren. Formanden og kasserer kan i særlige tilfælde delegere tegningsretten (prokura) til andre medlemmer af foreningen efter aftale med den øvrige bestyrelse.

§ 11. ​Hæftelse
Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, repræsentantskab eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

§ 12. ​Opløsning af foreningen
Stk. 1. Forslag om opløsning af foreningen kan alene fremsættes af bestyrelsen. Forslaget skal være begrundet og indeholde forslag til, hvorledes foreningens midler, efter betaling af samtlige kreditorer, skal anvendes/uddeles ved opløsningen. Foreningens midler kan alene anvendes til almene formål, der vedrører Idestrup og omegn.
Stk. 2.​Forslag om opløsning af foreningen kan alene fremsættes på en ordinær generalforsamling og skal efterfølgende bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 3.​På den ordinære generalforsamling kan de fremmødte medlemmer fremsætte alternative forslag til, hvorledes foreningens midler skal anvendes efter opløsningen.
Stk. 4.​Såfremt forslag om opløsning vedtages med stemmerne fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling, skal bestyrelsen inden 8 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget på ny skal behandles. Indkaldelse skal ske i overensstemmelse med § 6, dog skal alle medlemmer underrettes skriftligt, enten pr. e-mail eller post om den ekstraordinære generalforsamling. Der kan først ske indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling efter vedtagelsen af forslaget om opløsning på den ordinære generalforsamling.
Stk. 5.​Såfremt forslaget om opløsning tillige vedtages med stemmerne fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling, skal foreningen opløses. Bestyrelsen skal uden ugrundet ophold efter den ekstraordinære generalforsamling tage initiativ til at betale enhver kreditor, udarbejde et likvidationsregnskab og uddele likvidationsprovenuet til de vedtagne formål, når al gæld er betalt.

***

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. 3. 2011. Revideret på generalforsamling for IOLR, 23/2 2015 og den 11/8 2015.

Underskrifter:

Frode Vest Hansen, formand
Kaj Jørgensen, dirigent

Carina Woollhead, referent